สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๒๔/ว๗๗๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญาสำหรับงานบังคับคดีผู้ประกันผ่านเครือข่ายธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
เอกสารแนบ