สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๔/ว๑๓๙ (ป) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล และผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรม ร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา
เอกสารแนบ