สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 024/ว 758 ลว. 8 ต.ค. 61 ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง จำนวน 5 พรรค
เอกสารแนบ