สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๔/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกัยภัย จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ