สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ด่วนที่สุด ! แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ โครงการพัฒนาระบบการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญาสำหรับงานบังคับคดีผู้ประกันผ่านเครือข่ายธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง


สำนักกิจการคดีขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการ ดังกรณีต่อไปนี้  กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการส่งแบบฟอร์ม ขอให้ใช้แบบฟอร์มตัวแก้ไขที่แนบมาพร้อมนี้ในการกรอกรายละเอียด ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หนังสือนำ จำนวน 1 ฉบับ  แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ จำนวน 1 ฉบับ กรณีที่ 2 หน่วยงานที่ดำเนินการจัดส่งแบบแบบฟอร์มมาแล้ว ขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วน หนังสือนำ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้               ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งเอกสารมายังสำนักกิจการคดี และหากหน่วยงานมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ ดังนี้          รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการระบบการเปิดบัญชี ติดต่อ คุณนงนุช ส่วนวิชาการ สำนักการคลัง เบอร์ 02-541-2860          รายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดต่อ คุณโทน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ 02-541-2035


เอกสารแนบ