สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๔/ว๙๒(ป) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักกิจการคดีขอแจ้งเรื่อง ตามที่มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบางหน่วยงานได้ขอข้อมูลประวัติบุคคลที่เป็นผู้ประกันในคดียาเสพติดในชั้นศาล ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามจับกุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เอกสารแนบ