สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๔/ว๙๑ (ป) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันปัญหาคดีขาดอายุความและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องคดีแพ่งและคดีปกครอง
เอกสารแนบ