สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

สำนักกิจการคดีจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง นโยบายสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันและแนวทางการบังคับโทษปรับตามมาตรา ๒๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

สำนักกิจการคดีจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง นโยบายสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันและแนวทางการบังคับโทษปรับตามมาตรา ๒๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.