สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

สำนักกิจการคดีจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ ประกอบข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

สำนักกิจการคดีจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ ประกอบข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.