สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ที่ ศย ๐๒๔/ว ๑๐๓(ป) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งการเป็นผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)และ ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

ที่ ศย ๐๒๔/ว ๑๐๓(ป) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งการเป็นผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)และ ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี