สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ระเบียบวาระการประชุมข้อราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น ๕

ระเบียบวาระการประชุมข้อราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น ๕