สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้ไขหาข้อขัดข้องอันเกิดจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสำนักงานศาลยุติธรรม

การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้ไขหาข้อขัดข้องอันเกิดจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสำนักงานศาลยุติธรรม