สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ด่วนที่สุด ที่ ศย 024 (ส)/229 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง การรายงานผลการบังคับคดีและการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีนายประกันผิดสัญญาประกันต่อศาล)

ด่วนที่สุด ที่ ศย 024 (ส)/229 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง การรายงานผลการบังคับคดีและการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีนายประกันผิดสัญญาประกันต่อศาล)