สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ที่ ศย ๐๒๔/๒๙๘๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทประกันภัยอิสรภาพ และผู้ประกันที่ค้างชำระค่าปรับของศาลจังหวัดพัทยา
เอกสารแนบ