สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560
เอกสารแนบ