สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ที่ ศย ๐๑๖(กค.)/ว ๒๑๐ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการขายทอดตลาดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ