สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖(กค.)/ว๑๘(ป) ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
เอกสารแนบ